Strona Główna Mapa Strony Drukuj Forum English
Portal Funduszy Strukturalnych
Konkurencyjność > Dokumenty > Wzory wniosków
 
 

Poleć znajomemu
Nadawca
Adres email odbiorcy
Format wiadomości
Opis

 

 

Wzory wniosków
2008-05-15

UWAGA: Z uwagi na funkcjonowanie Generatora Wniosków , wnioski o dofinansowanie powinny być składane w formie elektronicznej (na dyskietce lub płycie CD) i papierowej w postaci wydruku z Generatora Wniosków. Instytucje Wdrażające zobowiązują potencjalnych Odbiorców Ostatecznych do składania wniosków o dofinansowanie zapisanych w Generatorze Wniosków, począwszy od rund, w których proces naboru zostanie ogłoszony. Instytucje, w których proces naboru jest ciągły, zobowiązane są do przyjmowania wersji wniosków wygenerowanych w Generatorze Wniosków od 12 września 2005 r.

Poniżej zamieszczone są wzory wniosków dla poszczególnych działań w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacji poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu


Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.2.1 – Dokapitalizowanie funduszy mikro-pożyczkowych 

Poddziałanie 1.2.2 - Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych

Poddziałanie 1.2.3 – Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed-capital

Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm

Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką

Działanie 1.5  Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line

Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo

Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 

Poddziałnie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących  nowych inwestycji

Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 

Działanie 2.4 Wsparcie przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorców do wymogów ochrony środowiska

W odpowiedzi na zgłaszane przez przedsiębiorców problemy związane z uzyskaniem od wydziałów ochrony środowiska opinii o projektowanym przedsięwzięciu, informujemy, że brak takiej opinii nie będzie skutkował odrzuceniem wniosku.

Prosimy o dołączenie do wniosku kopii pisma do Wydziału Ochrony Środowiska oraz uzyskaną odpowiedź lub oświadczenie wydziału o odmowie udzielenia opinii.

Wzór wniosku beneficjena o płatność
( pobierz plik.doc)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
( pobierz plik.pdf)

Wzór wniosku beneficjenta o płatność - część wypełniania przez instytucję weryfikującą
(pobierz plik.doc pobierz plik.doc)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - do części wypełnianej przez instytucję weryfikującą
( pobierz plik.pdf)

Wzór tabeli prezentującej zestawienie kosztów dla nowo utworzonych miejsc pracy w poddziałaniu 2.2.1 SPO-WKP. Wzór tabeli obowiązuje od 24.10.2007 r. i zastępuje wzór tabeli z 20 sierpnia 2004 roku, przedstawionej w instrukcji na str 6.
( 
pobierz plik .xls)


 

 
 

do góry ...
Wzory wniosków

Program Operacyjny
Uzupełnienie SPO WKP
Podręczniki
Załączniki i wytyczne
Wzory wniosków
Wzory umów
Wzory sprawozdań

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  
Copyright © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju , ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: (22) 461 30 00